Tweetop

Przetargi

Ogłoszenia o bieżących oraz archiwum zakończonych przetargów.

Aktualne przetargi

Zakończone przetargi

Przetarg na budowę hali produkcyjnej - Etap I, stan surowy otwarty wraz z instalacjami podposadzkowymi Publikacja: 30.05.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” ogłaszamy przetarg na budowę hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap I stan surowy otwarty wraz z instalacjami podposadzkowymi”,  na terenie działki nr ewid. 7/1 z obrębu 3032.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

 

Termin składania ofert to: 14.06.2017 r.  do godziny 15.00. 

 

 

Logtypy unijne

 

Aktualizacja z dnia 21.06.2017

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie Usługi Ogólnobudowlane Bobrowski Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wiosenna 28, 71-700 Szczecin, za cenę 4.056.609,24 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć i 24/100) złotych netto czyli 4.989.629,36 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć sześćset dwadzieścia dziewięć i 36/100) złotych brutto.

Oferta wpłynęła dnia 14 czerwca 2017 r.

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego Pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób Pobierz
Załącznik nr 7 - Wykaz akceptowalności rozwiązań zamiennych w zakresie technologii budowlanych możliwych do zastosowania przez wykonawcę Pobierz
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia – zobowiązanie do ustanowienia gwarancji należytego wykonania umowy w przypadku wybrania oferty Pobierz
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - hala etap I Pobierz
Przetarg na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych Publikacja: 09.12.2015

W związku z uczestnictwem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP uruchamiamy przetarg na przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie: Opracowania innowacyjnej technologii procesu zgrzewania ultradźwiękowego wykorzystywanego podczas produkcji rur wielowarstwowych systemu Tweetop mającego na celu zwiększenie efektywności oraz stabilności produkcji.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 21 grudnia 2015r. do godz. 16:00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do zachowania poufności Pobierz
Przetarg na nabycie urządzenia serwerowego w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 24.11.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie 1 sztuki urządzenia serwerowego, którego opis zawarty jest w poniższych plikach.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop oferta na serwer Pobierz
Przetarg na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 31.10.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie wartości niematerialnych i prawnych obejmujących rzeczy i usługi, których opis zawarty jest w poniższym pliku.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop B2B zapytanie z wzorem oferty Pobierz
Przetarg na wykonanie dwujęzycznego katalogu informacyjnego Publikacja: 01.07.2014

Dotyczy wykonania i dostarczenia dwujęzycznego katalogu informacyjnego o niskiej masie w ramach projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-031/12-00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Przetarg na opracowanie strategii eksportowej Publikacja: 10.04.2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie strategii eksportowej wg załączonego zapytania.

Pliki
Załacznik nr 1 - Paszport strategia Pobierz
Przetarg na przygotowanie materiałów promocyjnych Publikacja: 20.11.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie materiałów promocyjnych wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport materiały promocyjne Pobierz
Przetarg na opracowanie planu rozwoju eksportu Publikacja: 18.09.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport plan rozowoju eksportu Pobierz