Tweetop
Unia

Przetargi

Ogłoszenia o bieżących oraz archiwum zakończonych przetargów.

Aktualne przetargi

Zakończone przetargi

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu cyfrowego 3D Publikacja: 13.09.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, ogłaszamy przetarg na nabycie i dostawę fabrycznie nowego mikroskopu cyfrowego 3D.

 

 

Logotypy unijne.jpg

 

 

Aktualizacja z dn. 20.10.2017

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie Keyence International (Belgium) NV/SA , za cenę 186 347,59 zł  (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych trzysta czterdzieści siedem  i 59/100) złotych netto.

Oferta wpłynęła dnia 12  października 2017 r.

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik TT 1 - Szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dostawcy o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dostawcy o spełnieniu niektórych warunków Pobierz
Przetarg na nabycie ciągu technologicznego do produkcji rur wielowarstwowych typu pert/aluminium/pert w zakresie średnicy zewnętrznej od 14 do 75 mm (DN14, DN16, DN18, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75) Publikacja: 05.07.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, ogłaszamy przetarg na nabycie ciągu technologicznego do produkcji rur wielowarstwowych typu pert/aluminium/pert w zakresie średnicy zewnętrznej od 14 do 75 mm (DN14, DN16, DN18, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75) stanowiącej cześć ww. projektu.

 

 

Logotypy unijne.jpg

 

Aktualizacja z dnia 11.08.2017

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie P.P.W. Comprex Sp. z o.o., ul. Domagały 11, 30-841 Kraków, za cenę 4.216.834,78 (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i 78/100) złotych netto.

Oferta wpłynęła dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

 

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiań Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu niektórych warunków udziału Pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych projektów Pobierz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykaz osób Pobierz
Załącznik TT 1 Elementy ciągu technologicznego Pobierz
Załącznik TT 1.1 Rysunek poglądowy Pobierz
Załącznik TT 2 Specyfikacja geometryczna wyrobu, parametry produkcji, stosowane surowce Pobierz
Załącznik TT 3 Wymagania jakościowe - rodzaje i parametry badań Pobierz
Załącznik TT 4 Minimalne wymagania systemu sterowania linii produkcyjnej Pobierz
Załącznik TT 5 Minimalne wymagania systemu nadzoru produkcji Pobierz
Pytanie nr 1 oraz wyjaśnienie Pobierz
Przetarg na budowę hali produkcyjnej - Etap I, stan surowy otwarty wraz z instalacjami podposadzkowymi Publikacja: 30.05.2017

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” ogłaszamy przetarg na budowę hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap I stan surowy otwarty wraz z instalacjami podposadzkowymi”,  na terenie działki nr ewid. 7/1 z obrębu 3032.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie zapytania ofertowego poniżej.

 

Termin składania ofert to: 14.06.2017 r.  do godziny 15.00. 

 

 

Logtypy unijne

 

Aktualizacja z dnia 21.06.2017

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie Usługi Ogólnobudowlane Bobrowski Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Wiosenna 28, 71-700 Szczecin, za cenę 4.056.609,24 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięć i 24/100) złotych netto czyli 4.989.629,36 (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć sześćset dwadzieścia dziewięć i 36/100) złotych brutto.

Oferta wpłynęła dnia 14 czerwca 2017 r.

Pliki
Zapytanie ofertowe Pobierz
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego Pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym Pobierz
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót Pobierz
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób Pobierz
Załącznik nr 7 - Wykaz akceptowalności rozwiązań zamiennych w zakresie technologii budowlanych możliwych do zastosowania przez wykonawcę Pobierz
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia – zobowiązanie do ustanowienia gwarancji należytego wykonania umowy w przypadku wybrania oferty Pobierz
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - hala etap I Pobierz
Przetarg na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych Publikacja: 09.12.2015

W związku z uczestnictwem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP uruchamiamy przetarg na przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie: Opracowania innowacyjnej technologii procesu zgrzewania ultradźwiękowego wykorzystywanego podczas produkcji rur wielowarstwowych systemu Tweetop mającego na celu zwiększenie efektywności oraz stabilności produkcji.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 21 grudnia 2015r. do godz. 16:00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do zachowania poufności Pobierz
Przetarg na nabycie urządzenia serwerowego w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 24.11.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie 1 sztuki urządzenia serwerowego, którego opis zawarty jest w poniższych plikach.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop oferta na serwer Pobierz
Przetarg na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w związku z wdrażaniem systemu B2B Publikacja: 31.10.2014

W związku z uruchomieniem projektu "Wdrożenie systemu informatycznego  B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, ogłaszamy konkurs ofert na nabycie wartości niematerialnych i prawnych obejmujących rzeczy i usługi, których opis zawarty jest w poniższym pliku.

Pliki
Załącznik nr 1 - Tweetop B2B zapytanie z wzorem oferty Pobierz
Przetarg na wykonanie dwujęzycznego katalogu informacyjnego Publikacja: 01.07.2014

Dotyczy wykonania i dostarczenia dwujęzycznego katalogu informacyjnego o niskiej masie w ramach projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-32-031/12-00

Pliki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Pobierz
Przetarg na opracowanie strategii eksportowej Publikacja: 10.04.2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie strategii eksportowej wg załączonego zapytania.

Pliki
Załacznik nr 1 - Paszport strategia Pobierz
Przetarg na przygotowanie materiałów promocyjnych Publikacja: 20.11.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie materiałów promocyjnych wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport materiały promocyjne Pobierz
Przetarg na opracowanie planu rozwoju eksportu Publikacja: 18.09.2012

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu wg załączonego zapytania.

Pliki
Załącznik nr 1 - Paszport plan rozowoju eksportu Pobierz