Tweetop
Unia

Zintegrowany System Zarządzania i relacje z dostawcami

Posiadamy certyfikowany przez Tuv Nord System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015

Zintegrowany System Zarządzania

Tweetop Sp. z o.o. od 2001 roku działa w sektorze instalacji sanitarnych (wodnych, ogrzewczych i wentylacyjnych)wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów dedykowanych do poszczególnych zastosowań oraz narzędziami do montażu.

Wszystkim Klientom oferujemy kompleksową obsługę zarówno handlową, jak i projektową. Doradcy techniczni czuwają nad dopasowaniem technologii oraz produktów do indywidualnych potrzeb Klienta. Nad każdym etapem zamówienia kontrolę sprawują Właściciele firmy. Kadra zarządzająca wraz z całym zespołem zobowiązują się dostosowywać swą wiedzę, wykorzystywane narzędzia pracy oraz oferowane produkty i usługi do dynamicznie zmieniającego się rynku technologii wodnych, ogrzewczych i  wentylacyjnych, potrzeb klientów, czy konkurencji. Wszelkie działania prowadzone są w z zgodzie z aktualnymi przepisami prawa oraz normami branżowymi.

Poza stałym dążeniem do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku instalacji wodnych, ogrzewczych i wentylacyjnych stawiamy sobie za równorzędny cel prowadzenie działalności w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego i zapobiegający zanieczyszczeniom poprzez optymalizowanie zużycia zasobów naturalnych, materiałów produkcyjnych i energii; eliminowanie źródeł marnotrawstwa; powstawania strat i odpadów produkcyjnych; sukcesywne wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych; minimalizowanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne w całym cyklu życia oferowanych produktów i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakłóceń w ciągłości funkcjonowania, awarii środowiskowych oraz utrzymywanie gotowości do szybkiego reagowania na nie.

Potwierdzeniem i jednocześnie gwarancją osiągnięcia przyjętych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i środowiskowego na zgodność z normami:  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Zarząd Tweetop Sp. z o.o. przyjął do realizacji następującą misję, wizję i politykę.

MISJA

Promowanie oraz oferowanie innowacyjnych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku systemów wodno-grzewczych pod własną marką.

WIZJA

W przeciągu najbliższych 10 lat uzyskanie statusu lidera w Polsce i rozpoznawalnego w Europie producenta systemów wodno-grzewczych dla budownictwa.

 

Relacje z dostawcami

Zarząd Twetop Sp. z o.o. zidentyfikował aspekty środowiskowe związane z bezpośrednią i pośrednią działalnością Spółki na środowisko. Monitoruje je i zarządza znaczącymi aspektami środowiskowymi w odniesieniu do związanych z nimi ryzyk i szans. W powiązaniu ze znaczącymi aspektami środowiskowymi Zarząd Spółki ustalił cele i zadania środowiskowe realizowane poprzez przestrzeganie aktualnych wymagań środowiskowych oraz kreowanie właściwych postaw proekologicznych wśród swoich pracowników i kontrahentów.

W związku z powyższym od naszych Dostawców oczekujemy:

• Podejmowania działań mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne i zmiany klimatu.

• Dążenia do minimalizacji generowania odpadów z tytułu prowadzonej działalności oraz zapewniania właściwego gospodarowania wytworzonych odpadów.

• Podejmowania działań w zakresie ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych oraz racjonalnego nimi zarządzania.

• Podejmowania działań w zakresie ograniczania zużycia energii.

• Podejmowania działań w zakresie monitorowania zużycia wody i ścieków.

• Podejmowania działań w zakresie minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, wynikającej bezpośrednio i pośrednio z działalności dostawcy w zakresie odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej przez dostawcę działalności.

• Podejmowania działań w zakresie oceny swojej działalności pod względem ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko.

• Podejmowania działań w zakresie zwiększania świadomości pracowników i partnerów w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska i korzyściach wynikających z ich ograniczenia.

• Kalkulacji śladu węglowego climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy

 

policy1.jpg

Polityka dotycząca jakości i ochrony środowiska

Mając na uwadze wymagania i oczekiwania naszych Klientów, kontrahentów oraz innych interesariuszy deklarujemy podejmowanie skutecznych działań na rzecz realizacji następujących celów i zobowiązań:

 • zapewnienie zgodności oferowanych produktów z wymaganiami prawnymi i kontraktowymi oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności;
 • zapewnienie zadowolenia użytkowników z eksploatacji naszych systemów wodno-grzewczych;
 • promowanie wśród uczestników rynku budowlanego technologii ogrzewania budynków ograniczających ślad węglowy;
 • wspieranie rozwoju kontrahentów poprzez szkolenia i doradztwo techniczne;
 • rozwijanie własnych zdolności produkcyjnych i wprowadzanie do oferty nowych produktów
  w odpowiedzi na zapotrzebowanie obecnych oraz przyszłych odbiorców;
 • ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez optymalizowanie zużycia zasobów naturalnych, materiałów produkcyjnych i energii; eliminowanie źródeł marnotrawstwa; powstawania strat i odpadów produkcyjnych; sukcesywne wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych; minimalizowanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne w całym cyklu życia oferowanych produktów i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakłóceń w ciągłości funkcjonowania, awarii środowiskowych oraz utrzymywanie gotowości do szybkiego reagowania na nie;
 • rozwijanie kompetencji pracowników, satysfakcji z pracy i ich poczucia bezpieczeństwa;
 • wspieranie placówek oświaty, organizacji pozarządowych, fundacji ekologicznych oraz lokalnych inicjatyw w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • ciągłe doskonalenie stosowanych systemów zarządzania, procesów, metod i narzędzi pracy w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.

Zarząd Tweetop wraz z całą załogą jest odpowiedzialny za osiąganie powyższych celów i zobowiązań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego:

 • Zakładową Kontrolę Produkcji rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych;
 • System Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015;
 • System Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015.

Niniejsza polityka jest udostępniana dla wszystkich stron zainteresowanych.

Szczecin, 30 czerwca 2022 r.

 

TUV NORD CERTIFICATE