Tweetop
Unia

Pompy ciepła Tweetop

Najbardziej ekonomiczny sposób ogrzania domu i wody użytkowej.

Zobacz

EcoHeat Pro

Najtańsza metoda przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji

EcoHeat Mono 2

Kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania domu

Więcej informacji

EcoHeat Mono + MonoBox

Kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania domu

Więcej informacji

Dlaczego warto wybrać pompy ciepła?

Wiele osób, budując swój dom, stoi przed wyborem sposobu jego ogrzewania i zadaje sobie pytanie: czy tak zimne medium jakim jest powietrze zewnętrzne, może posłużyć do jego ogrzewania? Okazuje się, że tak. W porównaniu do dość popularnych w naszym kraju pomp gruntowych, pompa ciepła powietrze - woda, poza niezaprzeczalną zaletą jaką jest ciągły i swobodny dostęp do bezpłatnego paliwa (powietrze), nie wymaga kosztownych prac ziemnych (odwierty).

Obserwowane w ostatnich latach, zmiany klimatyczne na świecie i przebieg okresu zimowego w Polsce, gdzie średnie temperatury wahają się w rejonie +2°C do +8°C, a minimalna temperatura dochodzi zaledwie do -10°C, wydaje się, że przyszłość polskiej energetyki w wydaniu indywidualnym leży w pompach ciepła na powietrze zewnętrzne. Pompy ciepła Tweetop potrafią odzyskiwać energię cieplną z powietrza zewnętrznego i sprawnie zasilać system grzewczy budynku oraz podgrzewać wodę użytkową.

Idea działania

Działanie pomp ciepła opiera się na cyklicznie zachodzących przemianach termodynamicznych czynnika chłodniczego. Zachodzą one w zamkniętym obiegu chłodniczym pompy ciepła, przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej z otoczenia. Czynnik chłodniczy pobierając lub oddając energię cieplną podlega przemianom fazowym, czyli przejściu ze stanu ciekłego w parowy – wrzeniu, oraz ze stanu parowego w ciekły – skraplaniu.

Podczas parowania pobiera energie cieplną z powietrza zewnętrznego, a podczas skraplania oddaje tą energie do instalacji grzewczej budynku. Ten proces przenoszenia energii cieplnej z powietrza zewnętrznego do instalacji grzewczej odbywa się z wykorzystaniem czterech procesów termodynamicznych czynnika chłodniczego:

 • Wrzenie Wrzenie

  Wrzenie czynnika chłodniczego w wyniku pobierania ciepła od powietrza zewnętrznego

 • Sprężanie Sprężanie

  Sprężanie pary czynnika chłodniczego, czemu towarzyszy gwałtowny wzrost temperatury pary czynnika chłodniczego

 • Skraplanie Skraplanie

  Oddawanie ciepła od gorącej pary czynnika chłodniczego do wody z instalacji grzewczej budynku, co powoduje skraplanie się pary czynnika chłodniczego

 • Dławienie Dławienie

  Dławienie ciekłego czynnika przepływającego przez zawór dławiący, czemu towarzyszy gwałtowny spadek ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego

Parametry techniczne - słownik

Aby prawidłowo zrozumieć zasadę działania pompy ciepła, należy najpierw poznać definicje i opisy podstawowych parametrów charakteryzujących działanie pompy ciepła i elementów składowych jej obiegu chłodniczego.

 • COP - Coefficient of Performance

  Współczynnik, który określa sprawność obiegu chłodniczego pompy ciepła w trybie grzania. Definiowany jest jako stosunek mocy cieplnej dostarczonej do instalacji grzewczej budynku, do mocy elektrycznej pobranej przez sprężarkę. Jeżeli COP wynosi 3, oznacza to, że 1 kW energii elektrycznej pobrany przez sprężarkę powoduje dostarczenie do budynku strumienia ciepła w ilości 3 kW.

 • ERR – Energy Efficiency Ratio

  Współczynnik, który określa sprawność obiegu chłodniczego pompy ciepła w trybie chłodzenia. Definiowany jest jako stosunek mocy chłodniczej (chłodu) dostarczonej do instalacji chłodzenia (instalacji klimatyzacyjnej) budynku, do mocy elektrycznej pobranej przez sprężarkę. Jeżeli ERR wynosi 3, oznacza to, że 1 kW energii elektrycznej pobrany przez sprężarkę powoduje dostarczenie do budynku strumienia chłodu w ilości 3 kW.

 • Współczynniki EER i COP

  Współczynniki te, są miarą sprawności działania obiegu chłodniczego pompy ciepła w trybie grzania lub chodzenia. Ich wartość zależy od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej budynku. Koszt ogrzewania lub chłodzenia budynku jest mniejszy im wyższa będzie wartość tych współczynników.

 • Parownik

  Rodzaj wymiennika ciepła, w którym zachodzi proces odparowania czynnika chłodniczego.

 • Sprężarka

  Maszyna energetyczna, stosowana w celu zwiększenia ciśnienia pary czynnika chłodniczego i wymuszenia jego przepływu w instalacji chłodniczej pompy ciepła.

 • Skraplacz

  Rodzaj wymiennika ciepła, w którym zachodzi proces skraplania pary czynnika chłodniczego.

 • Zawór dławiący

  Zawór montowany w instalacji chłodniczej bezpośrednio przed parownikiem w celu rozprężenia czynnika chłodniczego oraz utrzymania prawidłowego napełnienia parownika czynnikiem chłodniczym.

 • Zawór czterodrogowy

  Zawór stosowany w instalacjach chłodniczych pomp ciepła do zamiennej realizacji trybu grzania i chłodzenia. Umożliwia on również proces odszraniania parownika w trybie ogrzewania zimą. Posiada cztery króćce przyłączeniowe. Istotą jego działania jest suwak, który umożliwia przepływ czynnika chłodniczego naprzemiennie przez króciec lewy i środkowy lub prawy i środkowy (patrz schemat w dziale Zasada działania).

 • Czynnik chłodniczy

  Jest to substan­cja, która posiada zdolność wrzenia (gotowania się) przy bardzo niskich temperaturach. W pompach ciepła EcoHeat Complex zastosowano czynnik chłodniczy o symbolu R410A, którego normalna temperatura wrzenia wynosi -52°C.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania. Bezcenne źródło wiedzy o modelach w naszej ofercie oraz pompach ciepła w ogóle.

W pompie EcoHeatPro zastosowano dwustopniową ochronę antykorozyjną zasobnika: anodę magnezową dla ochrony zasobnika przed korozją międzykrystaliczną oraz anodę tytanową dla ochrony spoin zasobnika na wypadek, gdyby podgrzewana woda nie spełniała podstawowych norm czystości a zawartości związków chemicznych, powodujących korozję była przekroczona.

Powietrze zewnętrzne, jako źródło energii odnawialnej, ma niewątpliwą zaletę i przewagę nad pobieraniem ciepła z gruntu: nie trzeba nic kopać ani wiercić, nie trzeba inwestować w wymiennik gruntowy! Zatem koszt wykonania powietrznej pompy ciepła jest wielokrotnie tańszy niż pompy gruntowej. Oczywiście, że efektywność działania powietrznej pompy ciepła może być mniejsza, szczególnie gdy zima będzie mroźna. Jednak jak widać z poprzednich lat, zimy w naszym kraju są coraz łagodniejsze, a więc stosowanie powietrznych pomp ciepła jest coraz bardziej popularne.
Reasumując, odpowiedź na pytanie powinna być poprzedzona analizą kosztów inwestycyjnych, czyli wyznaczeniem różnicy pomiędzy pompą ciepła gruntową a powietrzną. Ta różnica da prawidłową odpowiedź, jakie rozwiązanie wybrać.

Każdy potencjalny użytkownik pompy ciepła chce, aby koszty ogrzewania domu były jak najmniejsze! Aby montaż pompy ciepła był opłacalny, budynek musi: mieć dobra izolację cieplną, dobrej jakości okna, kontrolowaną (rekuperator) wentylację mechaniczną, ogrzewanie podłogowe z niską wymaganą temperaturą zasilania, utrzymywaną temperaturę wewnątrz na poziomie 20 - 22°C.
Pod względem budowlanym, nie ma żadnych różnic, czy w budynku zostanie zamontowana pompa ciepła EcoHeat Complex, czy kocioł gazowy. Jednostkę wewnętrzną pompy ciepła należy zamontować w pomieszczeniu technicznym, do którego doprowadzono wszystkie instalacje hydrauliczne i elektryczny przewód zasilający.
Ważne jest zlokalizowanie na działce, modułu zewnętrznego. Jest on wyposażony w wentylatory, które przetłaczają powietrze przez parownik. Ten przepływ powietrza związany jest z pewnym szumem jaki emitują wentylatory. Ważne jest, aby moduł zewnętrzny był zlokalizowany daleko od okien sypialni, pokoju dziennego, najlepiej gdzieś za budynkiem na ścianie garażu. Nie powinno się go również umieszczać na przeciw ściany sąsiadującego budynku.

Aby prawidłowo dobrać pompę ciepła EcoHeat Complex do ogrzewa budynków, w pierwszej kolejności należy znać charakterystykę cieplną tego budynku. A więc, należy poznać zapotrzebowanie budynku na moc cieplną do ogrzewania. Jest to parametr, który oblicza się na podstawie projektu budowlanego uwzględniając: położenie budynku w danym regionie kraju, czyli strefę klimatyczną, rodzaj i budowę przegród budowlanych, a dokładniej ich izolacyjność (izolacje ścian, podłóg i dachu) oraz rodzaj i budowę okien. Bardzo ważnym jest uwzględnienie w tych obliczeniach ucieczki ciepła przez powietrze wentylacyjne. Ostatnim parametrem, który wpływa na wielkość pompy ciepła, ale i na koszty eksploatacji, to temperatura wewnętrzna w budynku. Bardzo często użytkownicy utrzymują wewnątrz temperaturę na poziomie +22°C a nawet +24°C. Ma to ogromnym pływ na pompę ciepła pod względem grzewczym. Należy pamiętać, że podwyższenie temperatury zaledwie o 1°C powoduje, że budynek zużywa więcej od 6% do 8% ciepła. Zatem utrzymywanie wewnątrz temperatury +24°C powoduje, że ilość ciepła zużywanego przez budynek wzrośnie o 30%, co przełoży się na koszty ogrzania budynku.

Dwie anody pozwalają na lepszą kontrolę antykorozyjną zbiornika. Gdyby woda doprowadzana do pompy ciepła była czysta, to znaczy spełniała by normy jak dla wody pitnej i nie były w niej przekroczone związki żelaza, manganu i tlenków wapnia, anody nie były by konieczne. Jednak stan chemiczny wody w Polsce nie jest zbyt dobry. Zatem musimy zabezpieczyć się na wypadek jej złego stanu instalując dwie różne anody: magnezową i tytanową.

Tak może pracować z innymi źródłami ciepła i energii elektrycznej.
Zasobnik wody wyposażony jest w dodatkową wężownicę. Jej powierzchnia wymiany ciepła jest bardzo dużo bo liczy aż: 1,5 m2. Do tej wężownicy można przyłączyć: instalacje solarną, kocioł na węgiel, drewno, kocioł olejowy czy gazowy.
Do pompy ciepła można również podłączyć zasilanie elektryczne z ogniw fotowoltaicznych. Gdy energia elektryczna, zasilająca pompę ciepła, będzie produkowane ze Słońca, to sygnał doprowadzony do wejścia DI06 sprawi, że pompa ciepła będzie podgrzewać wodę do najwyższej możliwej temperatury chcąc jak najbardziej wykorzystać darmową energię elektryczną.

Współczynnik COP, w polskiej literaturze technicznej, nazywany jest: współczynnikiem wydajności grzewczej względnie cieplnej pompy ciepła.

Definiowany jest jako iloraz ilości energii cieplnej wyprowadzonej ze skraplacza pompy ciepła do ilości energii napędowej niezbędnej do napędu sprężarki. Dla uproszczenia działania wielkości te najlepiej podawać w [kWh] (kilowatogodzinach) lub energię elektryczną przeliczać na jednostki ciepła, czyli na [kJ] (kilodżule).

Równocześnie parametr ten można zdefiniować opierając się na wartościach mocy, czyli jako iloraz mocy grzewczej skraplacza do mocy napędowej sprężarki. Obie te wielkości definiowane są w [W] (watach) lub [kW] (kilowatach).

Pojecie klimatyzacji, to bardzo skomplikowany proces obróbki powietrza wentylacyjnego.
Na pewno pompa ciepła EcoHeat Pro może schładzać powietrze nawiewane do pomieszczenia. Jej istotą pracy jest schładzanie powietrza i dzięki tej energii podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Jeżeli zatem, to schłodzone powietrze doprowadzimy do wnętrza budynku, można stwierdzić, że będziemy mieć namiastkę klimatyzacji.

Ogrzewanie podłogowe jest rekomendowane do współpracy z pompą ciepła EcoHeat Complex. Cechą charakterystyczną ogrzewania podłogowego jest niska temperatura na zasilaniu instalacji grzewczej. Pompa ciepła zaś, uzyskuje największą sprawność (efektywność COP) przy niskiej temperaturze zasilania. Zatem tylko współpraca pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym jest uzasadniona.

Sprężarki tłokowe znane są już od ponad 100 lat. Ich konstrukcja i produkcja zostały opanowane perfekcyjnie. Są tanie w produkcji, jednak mają jedną podstawową wadę – małą efektywność energetyczną (małą sprawność). Zatem około 20 lat temu wprowadzono sprężarki rotacyjne. Są trudniejsze w produkcji, ale ich sprawność jest dużo większa od tłokowych.
Przepisy i wytyczne międzynarodowe, wymagają aby pompy ciepła do c.w.u. zużywały jak najmniej energii elektrycznej. Można to osiągnąć tylko dzięki stosowaniu sprężarek rotacyjnych.

Maksymalna temperatura powietrza zasysanego przez pompę ciepła EcoHeat Pro wynosi +43°C. Zabezpieczeniem jest ciągły pomiar temperatury powietrza na ssaniu. Jeżeli ta wartość zostanie przekroczona to sprężarka, dla jej bezpieczeństwa, zostanie wyłączona.

W pompach ciepła ze zbiornikiem emaliowanym, znajduje się jedna wężownica grzewcza o powierzchni zależnej od wielkości zbiornika. W zbiorniku 200 litrów ma wielkość 1,0 m2, zaś w zbiorniku 300 litrów ma wielkość 1,5 m2.

W pompach ciepła ze zbiornikiem ze stali kwasoodpornej 316, znajduje się wężownica o powierzchni 1,5 m2 bez względu na objętość zbiornika.

Pompa ciepła EcoHeatPro dostępna jest ze zbiornikami o pojemności 200 i 300 litrów.
Każdy zbiornik posiada króciec spustowy ½” standardowo zakończony korkiem.

Pompa ciepła posiada wiele zabezpieczeń chroniących ją na każdym etapie jej pracy, są to: HP – presostat wysokiego ciśnienia, TP – termostat sprężarki, STB – termostat grzałki, SUT – czujnik temperatury ssania powietrza, CT – czujnik temperatury parowania, zabezpieczenie różnicowo-prądowe na kablu zasilającym, anoda tytanowa, anoda magnezowa.

Długość kanału powietrznego zależy od jego średnicy.
Standardowo do pompy ciepła EcoHeat Pro można podłączyć kanał o średnicy 150 mm i długości nie większej niż 6 metrów. Jeżeli zastosujemy kanał o średnicy 160 mm, wówczas jego długość może wynosić 8 metrów. Jeżeli zaś zastosujemy kanał 200 mm to jego długość może wynieść 20 metrów.

Dystrybucja urządzeń marki Tweetop odbywa się poprzez wyspecjalizowaną, ogólnopolską sieć dystrybucji zapewniającą najwyższą jakość doradztwa i obsługi posprzedażnej.

To kwestia doboru pompy ciepła dla danego budynku. Czy dobieramy pompę ciepła na tzw. 100%, czy pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną może być mniejsze i zgadzamy się na udział grzałki elektrycznej w ogrzewaniu budynku. Zatem najpierw należy poznać zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą, a później dobrać odpowiednio moc pompy ciepła.

Istnienie rekuperacji przyniesie dodatkowe oszczędności w ogrzewaniu budynku. Nie ma żadnych przeszkód technicznych przy zamontowaniu rekuperacji w budynku, w którym zastosowano pompę ciepła do ogrzewania.

Zbiornik buforowy powinien być zawsze zamontowany w instalacji pompy ciepła, a szczególnie przy powietrznej pompie ciepła. Ułatwia on pracę pompy ciepła, łagodzi działanie sprężarki i wydłuża jej żywotność.

Pompa ciepła EcoHeat Complex jest wyposażona w pompę obiegową do c.o.. Jest ona zamontowana w module wewnętrznym. Jeżeli instalacja grzewcza nie będzie wyposażona w bufor, to pompa ta bezpośrednio może zasilać instalacje grzewczą budynku. Jednak taki układ nie jest zalecany. Równocześnie, pompa ta zasila podgrzewacz c.w.u. ponieważ w module wewnętrznym zainstalowano również zawór trzydrogowy przełączający pomiędzy c.o. a c.w.u..

Jak najbardziej, pompa ciepła EcoHeat Complex może być wykorzystana do modernizacji instalacji grzewczej, szczególnie takiej, która obecnie wyposażona jest w drogie eksploatacyjnie źródło ciepła (olej opałowy, gaz płynny, energia elektryczna). Sterownik pompy ciepła może współpracować z istniejącym w budynku źródłem ciepła.

Pompa ciepła EcoHeat Complex, w okresie letnim, może „produkować” zimną wodę, którą można doprowadzić do instalacji klimatyzacyjnej budynku. Najczęściej jest to instalacja klimakonwektorów lub centrali klimatyzacyjnej.

Zużycie prądu elektrycznego przez pompę ciepła w głównej mierze zależy od temperatur przy jakich ona pracuje. Dokładnie chodzi o dwie temperatury: skraplania w skraplaczu i parowania w parowniku. Te zaś zależą od instalacji z jakimi współpracuje pompa ciepła. Jeżeli jest to pompa ciepła do ogrzewania budynków, to temperatura skraplania zależy od temperatury wody c.o. w instalacji grzewczej. Im ta temperatura jest niższa tym zużycie prądu jest mniejsze. Zatem powinno zależeć nam, aby pompa ciepła współpracowała z ogrzewaniem podłogowym. Równocześnie zużycie prądu zależy od temperatury powietrza zewnętrznego, im jest ono niższe tym bardzie rośnie zużycie energii napędowej.
W przypadku pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej, zależność jest identyczna. Im wyższa, ustawiona przez użytkownika, temperatura podgrzewania wody użytkowej, tym wyższe koszty jej podgrzewania. Zatem podczas użytkowania pompy ciepła, powinno ustawiać się jak najniższą możliwą temperaturę podgrzewania wody, np. +47°C.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy, do jakiego źródła ciepła porównujemy pompę ciepła. Jeżeli porównujemy ją do węgla lub drewna, to można stwierdzić, że czas zwrotu będzie długi, gdyż inwestycja w kocioł węglowy jest znacznie niższa niż w pompę ciepła, a koszt zakupu węgla jest obecnie w Polsce niewielki. Zatem zwrot pompy ciepła w stosunku do węgla lub drewna to więcej niż 10 lat. W porównaniu do gazu ziemnego to ok. 8 lat. Ale jeżeli porównamy do pompy ciepła takie nośniki energii jak: gaz płynny, olej opałowy czy energię elektryczną, to czas zwrotu może się zamknąć nawet w 4 lata.

Oczywiście, że tak. To kwestia doboru pompy ciepła dla danego budynku. Jeżeli mamy budynek o powierzchni np. 100 m2, to jego zapotrzebowanie na moc cieplną powinno wynosić 5,5 kW. Zatem musimy wybrać pompę ciepła o mocy nie mniejszej niż 5,5 kW dla temperatury obliczeniowej. Na przykład dla Gdańska jest to temperatura -16°C. A zatem moc grzewcza wybranej pompy ciepła musi być nie mniejsza niż 5,5 kW przy temperaturze zewnętrznej -16°C. Taki warunek spełnia nasza pompa ciepła EcoHeatComplex 13 S10. Jej wydajność cieplna, przy -16°C, wynosi 6,42 kW. Jednak, z punktu widzenia ekonomicznego taki dobór jest niewłaściwy. Nie opłacalnym jest zabezpieczanie mocy grzewczej pompy ciepła, aż do temperatury -16°C, z uwagi na fakt, że taka temperatura bardo rzadko zdarza się wspomnianym Gdańsku.

To zależy wyłącznie od zużycia ciepłej wody przez domowników, od tego jakich urządzeń używamy do mycia, czy jest to prysznic czy wanna oraz od temperatury do jakiej podgrzewamy wodę w pompie ciepła.
Zatem, jeżeli używamy prysznica i wodę podgrzewamy do wysokiej temperatury (np. +55°C – co jest nieekonomiczne dla pompy ciepła), wówczas wody na pewno wystarczy. Jeżeli zaś będzie odwrotnie, czyli używamy wanny i wodę podgrzewamy do niższych temperatur, np. +45°C, to przy myciu się kilu osób po sobie, ciepłej wody może nie wystarczyć dla wszystkich.
Z uwagi na chęć oszczędzania energii i niewielką równicę cenowa pomiędzy pompami ciepła 200 i 300 litrów, zalecamy, przy trzyosobowej rodzinie, pompę ciepła ze zbiornikiem 300 l.

Maksymalna moc sprężarki wynosi 460 Watów, czyli 0,46 kW. Jest to moc maksymalna wyznaczona przy niekorzystnych warunkach pracy pompy ciepła. Z naszych pomiarów eksploatacyjnych wynika, że dla najczęściej spotykanych w domach mieszkalnych warunkach eksploatacji, moc pobierana przez sprężarkę waha się w granicach od 360 do 385 Watów (0,36 – 0,385 kW).
A zatem, jeżeli podgrzanie 300 litrów wody zajmuje pompie ciepła około 7 godzin to zużycie energii elektrycznej wyniesie:
E = 0,385 kW x 7 h = 2,7 kWh

A zatem koszt podgrzania 300 litrów wody wyniesie:
K = 2,7 kWh x 0,65 zł/kWh = 1,75 zł

Koszt podgrzewania wody przez pompę ciepła EcoHeat Pro zależy od zużycia wody przez użytkowników, temperatury do jakiej podgrzewana jest woda i temperatury powietrza zasysanego. Przeważnie, jak informują użytkownicy, koszt podgrzewania wody zawiera się od 35 do 45 zł/miesiąc.

Istnieje kilka programów dofinansowania ekologicznych, odnawialnych źródeł energii . W zależności od lokalizacji budynku prosimy o kontakt z odpowiednim Oddziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub Jednostką Samorządu Terytorialnego.

Im wyższa jest wymagana temperatura zasilania instalacji grzewczej, tym wyższe będą koszt pracy pompy ciepła (większe zużycie energii elektrycznej).
Ze względów ekonomicznych, jedynie słusznym jest, współpraca pompy ciepła z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym.

Gaz ziemny w Polsce jest stosunkowo tani w porównaniu do energii elektrycznej. Zatem oszczędność w ogrzewaniu powietrzną pompą ciepła w stosunku do gazu ziemnego nie jest duża. Szacuje się, że pompa ciepła będzie kosztować mniej o jakieś 25 - 30% od ogrzewania gazem ziemnym.

Jak najbardziej, połączenie wylotu rekuperatora z króćcem ssącym pompy ciepła, wpłynie na zwiększenie efektywności działania pompy ciepła, czyli na obniżenie zużycie energii napędowej, poprzez podwyższenie temperatury parowania, z uwagi na wyższą temperaturę powietrza zasysanego. Jest jednak jeden pewien problem natury eksploatacyjnej, a mianowicie, zbilansowanie przepływu strumieni powietrza przez rekuperator i pompę ciepła. Pompa ciepła dla prawidłowej pracy wymaga przepływu powietrza w ilości 350 m3/h (metrów sześciennych na godzinę). A ile przetłacza powietrza rekuperator, szczególnie w okresie nocnym ? Jeżeli tyle samo lub więcej, to pod względem technicznym połączenie jest możliwe, jeżeli mniej, to zadzwoń do naszego specjalisty, aby indywidualnie omówić sposób połączenia tych dwóch urządzeń.

Najlepszym pomieszczeniem do montażu pompy ciepła jest to, z którego pompa ciepła bez przeszkód będzie mogła pobierać 350 m3 powietrza na godzinę. Może to być garaż, korytarz, pomieszczenie techniczne. Należy jednak pamiętać o temperaturze powierza zasysanego. Im ta temperatura jest wyższa, tym efektywność pracy pompy ciepła jest większa (mniejsze zużycie prądu). Zatem pomieszczenie musi umożliwić pobieranie pompie ciepła 350 m3/h powietrza, czy to z wnętrza, czy to z zewnątrz budynku, o jak najwyższej temperaturze. Bardzo dobrym miejscem poboru powietrza są pomieszczenia wilgotne, np. pralnie, suszarnie lub piwnice. Dodatkowa wilgoć w powietrzu również zwiększa efektywność pracy pompy ciepła, poprzez wykraplanie z niego wody. Montaż pompy ciepła w takim pomieszczeniu pozwoli uzyskać dwa efekty równocześnie: tanio podgrzewać wodę i osuszać to pomieszczenie z wilgoci.

Nie. Nie można instalować filtra powietrza na ssaniu pompy ciepła. Ograniczy to znacznie przepływ powietrza przez parownik pompy ciepła, co spowoduje zmniejszenie efektywności jej działania. Obniży się bowiem temperatura parowania, a to doprowadzi do zwiększenia energii napędowej sprężarki.
Do pompy ciepła należy doprowadzać powietrze czyste.

Króciec ssawny (nawiew) to otwór będący po lewej stronie pokrywy górnej, patrząc od przodu pompy ciepła. Króciec tłoczy (wywiew) jest po prawej stronie pokrywy górnej. Jest to opisane i narysowane w instrukcji obsługi wersji 1.4.

Należy pamiętać, że każde pochylenie pompy ciepła, tej którą można pochylać i tą, której pochylać nie można, wpływa niekorzystnie na układ chłodniczy i samą sprężarkę. Może się okazać, że np. po dwóch latach sprężarka ulegnie uszkodzeniu, tylko dla tego, że podczas transportu została przechylona do poziomu. Najczęściej awarie wynikające ze złego transportu urządzeń chłodniczych objawiają się po długim czasie. Zatem my nie zgadzamy się na transport pompy ciepła w pochyleniu od pionu o więcej niż 30° ze względu na trwałość sprężarki.

Odpowiedź na to pytanie powiązana jest z odpowiedzią na pytanie wcześniejsze. Żadnego urządzenia chłodniczego nie wolno przechylać.
Jednak, świadomy zagrożeń instalator, może przechylić pompę ciepła na czas jej transportu np. do piwnicy. Jednak czas tego przechylenia nie może być dłuższy niż kilka minut, maksymalnie 5 minut.

Maksymalny kąt to 30° od pionu. Na opakowaniu urządzenia znajduje się wskaźnik wychylenia od pionu. Jeżeli urządzenie zostanie przechylone o kąt większy niż 45° to wskaźnik zostanie aktywowany.

Energie cieplna z innych źródeł ciepła można wykorzystać poprzez wężownicę zainstalowana w podgrzewaczu wody.

Można, jednak pod jednym warunkiem. Przy wydłużeniu kanału powietrznego należy zwiększyć jego średnicę.
Standardowo do pompy ciepła EcoHeatPro można podłączyć kanał o średnicy 150 mm i długości nie większej niż 6 metrów. Ale jeżeli zastosujemy kanał o średnicy 160 mm wówczas jego długość może wynosić 8 metrów. Jeżeli zaś zastosujemy kanał 200 mm to jego długość może wynieść 20 metrów.

Standardowo do pompy ciepła EcoHeat Pro można podłączyć kanał o średnicy 150 mm i długości nie większej niż 6 metrów. Jeżeli zastosujemy kanał o średnicy 160 mm, wówczas jego długość może wynosić 8 metrów. Jeżeli zaś zastosujemy kanał 200 mm, to jego długość może wynieść 20 metrów.

Nie ma takiej wielkości jak optymalna długość kanałów powietrznych. Maksymalna ich długość została opisana we wcześniejszych pytaniach.
Jednak najlepiej by było, aby kanały były jak najkrótsze. Powietrze płynąc przez każdy kanał powietrzny doznaje pewnych oporów przetłaczania. Opory te wpływają na zużycie energii przez wentylator i zmniejszają ilość powietrza trafiającego na parownik pompy ciepła. Im mniej powietrza, dopływa do pompy ciepła, tym mniejsza sprawność podgrzewania wody.

To zlaeży od tego, jakiego typu rurociągów Spiro dotyczy pytanie. Jeśli chodzi o Spiro wykonane z aluminium, które rozciąga się jak harmonijka, to takich rurociągów nie można używać do pompy ciepła, ponieważ maja one ogromne opory hydrauliczne, przy przepływie powietrza, i są powodem hałasu.
Jeżeli zaś, pod pojęciem Spiro mamy na myśli rurociągi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, to jak najbardziej takie można stosować.

Pompę ciepła należy instalować w pomieszczeniu do którego będzie możliwe doprowadzenie i odprowadzenie powietrza. Jeżeli zaś, pompa ciepła będzie pobierać powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje, to musi być ono czyste, bez kurzu i zanieczyszczeń stałych, tak aby parownik pompy ciepła nie uległ szybkiemu zanieczyszczeniu.

Jak najbardziej tak. Realizuje się to poprzez zbiornik buforowy lub podgrzewacz c.w.u..

Pompę ciepła EcoHeat Pro i EcoHeat Plus może zainstalować każdy hydraulik posiadający uprawnienia montażowe wydane przez Tweetop sp. z o.o.
Pompę ciepła EcoHeat Complex może podłączyć hydraulik w części dotyczącej instalacji hydraulicznej, zaś układ chłodniczy może podłączyć i uruchomić serwisant posiadający uprawniania wydane przez Tweetop sp. z o.o.

Pompę ciepła EcoHeat Pro uruchamia instalator, który podłączył pompę ciepła.
Pompę ciepła EcoHeat Complex uruchamia serwisant posiadający uprawniania wydane przez Tweetop sp. z o.o.

To zależy od wybranego sposobu doprowadzenia powietrza do pompy ciepła. Jeżeli urządzenie zainstalowano w szczelnym pomieszczeniu technicznym, konieczne jest doprowadzenie do niego odpowiedniej ilości powietrza (350m3/h). Zamontowanie kratki wentylacyjnej, łączącej to pomieszczenie z budynkiem lub z otoczeniem zewnętrznym, jest pewnym rozwiązaniem technicznym.

Nie jest to zabieg pożądany ze względów eksploatacyjnych. Okazuje się bowiem, że najważniejszy z parametrów termodynamicznych, określających własności nośnika ciepła, czyli właściwa pojemność cieplna, dla każdego płynu niezamarzającego jest mniejsza niż dla wody. Dla glikolu ta wartość jest o prawie 30% mniejsza. Oznacza to, że rezygnacja z wody, na rzecz glikolu w instalacji grzewczej, sprawi że cały system, czyli pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe, będą dostarczać do budynku o 30% mniej ciepła. A zatem zdarzy się to czego nie chcemy: budynek będzie niedogrzany i to nie z winy pompy ciepła, ale słabego termodynamicznie nośnika ciepła.

Tak! Przegląd techniczny pompy ciepła jest niezbędny dla zachowania jej prawidłowej i ekonomicznej pracy.

Generalnie należy stwierdzić, że żywotność pompy ciepła jest duża, tak jak innych urządzeń chłodniczych. Jednak na czas pracy pompy ciepła wpływają parametry eksploatacyjne. Im wyższa temperatura podgrzewanej wody, tym krótszy czas eksploatacji. Podobnie, im niższa temperatura zasysanego powietrza, tym czas eksploatacji krótszy. Ponad to brudny parownik i wentylator obniżają żywotność urządzenia.

Pompa ciepła EcoHeatPro emituje hałas na poziome 45 dB. W głównej mierze jest to szum przepływającego powietrza. Ważne jest tu, aby kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze były wykonane prawidłowo. Często zdarza się, że źle dobrane średnice i źle zamontowane kanały powietrzne są źródłem nieprzyjemnego hałasu.

Jeżeli pompa ciepła pobiera powietrze z pomieszczenia i wyrzuca je na zewnątrz, to temperatura nie obniży się w tym pomieszczeniu. Jeżeli zaś pompa ciepła wytłacza powietrze do pomieszczenia, w którym się znajduje, a pomieszczenie nie ma żadnych zysków ciepła, to temperatura w tym pomieszczeniu może obniżyć się szybko. Przepływ powietrza przez pompę ciepła to 350 m3/h, zaś schłodzenie powietrza to ok. 6 - 8°C. Zatem to jak mocno i szybko ochłodzi się powietrze w pomieszczeniu zależy od jego kubatury (objętości).

Wielkość pomieszczenia nie ma wielkiego znaczenia dla prawidłowej pracy pompy ciepła. Najważniejszy, dla pracy pompy ciepła, jest prawidłowy dopływ powietrza. Dla pompy ciepła EcoHeat Pro ilość powietrza musi wynosić 350 m3/h, a dla EcoHeat Plus 450 m3/h. Taka ilość powietrza musi być doprowadzona i odprowadzona z pomieszczenia, w którym zainstalowano pompę ciepła.

To zależy od jakości wody i sumienności wykonywanych przeglądów technicznych pompy ciepła. Jeżeli woda jest pobierana z wodociągów, to jej jakość jest ciągle monitorowana. Jeżeli zaś woda jest z ujęcia studni głębinowej, to często się zdarza, że przekroczone są w niej niektóre pierwiastki i związki korozyjne, np.: siarczki, amoniak itp.Na trwałość zbiornika wpływa również jego serwisowanie, a więc sprawdzanie anody magnezowej i jej wymiana, czyszczenie anody tytanowej oraz przepłukiwanie dna zbiornika przez otwarcie króćca spustowego co jakiś czas (w zależności od zabrudzenia wody).

Pompa ciepła EcoHeat Pro może pracować do temperatury -7°C, poniżej tej temperatury sprężarka wyłącza się i uruchamia się grzałka elektryczna.

Pompa ciepła EcoHeat Plus może pracować do temperatury 0°C, poniżej tej temperatury sprężarka wyłącza się i uruchamia się grzałka elektryczna.

Pompa ciepła przeznaczona do ogrzewania budynków EcoHeat Complex może pracować do temperatury -25°C, poniżej tej temperatury sprężarka wyłącza się i uruchamia się dodatkowe źródło ciepła.

Można, ale należy wykonać to bardzo delikatnie. Delikatności wymagają aluminiowe lamele. Ich pogięcie zakłóci pracę pompy ciepła. Zatem parownik należy spryskać (bez ciśnienia) specjalnym płynem do mycia wymienników lamelowych, a następnie spłukać obficie wodą (bez ciśnienia). Czynność należy powtórzyć jeżeli za pierwszym razem nie uzyska się odpowiedniej czystości lameli.

Uwaga ! do mycia parownika nie wolno używać myjki ciśnieniowej (tzw. karchera)

Grzałkę można odłączyć elektrycznie wypinając z jej przyłączy elektrycznych przewody zasilające.
Można również wyłączyć grzałkę elektronicznie poprzez wyjęcie zworki elektrycznej z płytki sterownika z wejścia DI02 (patrz schemat ze strony 22 Instrukcji Obsługi).

Do pompy ciepła można podłączyć zasilanie elektryczne z ogniw fotowoltaicznych. Gdy energia elektryczna, zasilająca pompę ciepła, będzie produkowane ze Słońca, to sygnał doprowadzony do wejścia DI06 sprawi, że pompa ciepła będzie podgrzewać wodę do najwyższej możliwej temperatury, chcąc jak najbardziej wykorzystać darmową energię elektryczną.

W sterowniku pompy ciepła zainstalowany jest dodatkowy termostat różnicowy. W standardowym wyposażeniu pompy ciepła znajduje się czujnik temperatury. Jeżeli ten czujnik umieścimy na kolektorze słonecznym lub kotle węglowym, to sterownik pompy ciepła będzie uruchamiał pompę ładująca kolektora lub kotła, gdy zauważy różnicę temperatur pomiędzy kolektorem lub kotłem, a czujnikiem w dolnej części zbiornika pompy ciepła. Pompę lądującą podłączamy do sterownika pompy ciepła w styk opisany jako: pompa solarna.

Standardowa gwarancja obejmuje ochronę gwaranta na okres 24 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o 6 miesięcy dla pompy EcoHeat Pro lub nawet do 5 lat w przypadku EcoHeat Complex.

Pompa ciepła EcoHeatComplex jest urządzeniem typu SPLIT, a więc połączenie modułu wewnętrznego z zewnętrznym realizowane jest poprzez obieg chłodniczy. Tu nie ma żadnego zagrożenia zamarznięcia układu przy braku zasilania elektrycznego, bez względu na temperaturę i czas braku zasilania.

Z punktu widzenia technicznego – można. Jednak z punktu widzenia grzewczego, jest to bardzo zła decyzja.
Żaden inny nośnik ciepła niż woda, ma dużo gorsze własności termodynamiczne. Zatem, jeżeli zastosujemy np. glikol w instalacji grzewczej, koniecznie należy przeliczyć i wymienić pompę obiegową w c.o.. Bez wymiany pompy obiegowej na większą, budynek będzie niedogrzany.

Jak każde urządzenie techniczne, również i pompę ciepła należy serwisować, tak aby służyła jak najdłużej bez awarii. Taki przegląd serwisowy powinno się wykonywać raz w roku. Na pewno nie rzadziej niż raz na dwa lata. Należy pamiętać, że częstotliwość przeglądów zależy również od czystości powietrza. Jeżeli pompa ciepła pobiera powietrze zakurzone, np. z kotłowni, to częstotliwość przeglądów technicznych, mających na celu oczyszczenie powierzchni parownika i wentylatora, musi być większa.

Stworzyliśmy własną sieć serwisową w całej Polsce. Nadal szkolimy kolejnych serwisantów w obsłudze i serwisowaniu naszych pomp ciepła.

Tak, są opracowane procedury serwisowe. Autoryzowani serwisanci posiadają precyzyjne wytyczne dotyczące czynności serwisowych dla poszczególnych typoszeregów pomp ciepła.

Wiadomo, że im częściej czyści i konserwuje się dane urządzenie techniczne tym lepiej, ekonomiczniej i dłużej służy. Identycznie jest z pompą ciepła. Im częściej będziemy czyścić parownik i wentylator, płukać zbiornik wody i sprawdzać anody, tym bardziej wydłużymy okres bezawaryjnej pracy pompy ciepła. Zatem częstotliwość przeglądów powinna być uzależniona od czystości powietrza zasysanego i czystości wody podgrzewanej. Jednak przeglądy serwisowe należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata, najlepiej co roku.

Jest to warunkiem przedłużenia gwarancji i opisane jest w Warunkach Gwarancji.

Anodę magnezową należy wymieniać co 18 miesięcy. Anodę tytanowa należy kontrolować co roku, a podczas przeglądu serwisowego oczyścić jej powierzchnię. Kontrolę działania anody tytanowej powinien wykonać użytkownik lub serwisant poprzez sprawdzenie na jaki kolor świeci się dioda LED na płytce zasilającej anodę. Jeżeli na zielono – anoda pracuje prawidłowo, jeżeli na czerwono – anoda nie pracuje, brak ochrony zbiornika. W takim przypadku należy niezwłocznie oczyścić anodę tytanową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z naszym serwisantem. Wybierz województwo z listy poniżej aby zobaczyć dane kontaktowe.

Wybierz województwo
 • Wiesław Burłak

  Tel: 602 715 870
  Tel/fax: 757 352 235

  Delta Technika Grzewcza s.c.
  Bolesławiec

 • Patryk Szymański

  Tel: 510 190 841
  Tel/fax: -

  INSBUD-SERWIS
  Sierakowo

 • Piotr Hołdowicz

  Tel: 570 100 635
  Tel/fax: -

  Instal 3d
  Wrocław

 • Krzysztof Krygier

  Tel: 606 376 111
  Tel/fax: -

  Inwestbud Krzysztof Krygier
  Bydgoszcz

 • Marek Stefański

  Tel: 691 366 689
  Tel/fax: -

  MARBUD-INSTAL
  Sędzin

 • Łukasz Biały

  Tel: 508 310 820
  Tel/fax: -

  GTI24
  Lublin

 • Jacek Mielcarek

  Tel: 786 272 355
  Tel/fax: -

  Eco Studio
  Nowa Sól

 • Jarosław Kopiec

  Tel: 504 245 005
  Tel/fax: 957 204 594

  Dom-Service
  Gorzów Wielkopolski

 • Marcin Wierzbicki

  Tel: 501 230 506
  Tel/fax: -

  Polmontaż
  Pokrzywnica

 • Jarosław Dzik

  Tel: 506 061 410
  Tel/fax: -

  Jarotech
  Wodynie

 • Rafał Nastula

  Tel: 602 729 138
  Tel/fax: -

  RIK Serwis
  Ciechostowice / Szydłowiec

 • inż. Krzysztof Zubel

  Tel: 507 550 660
  Tel/fax: -

  F.H.U. Energokomfort Krzysztof Zubel
  Kraków

 • Piotr Puzio

  Tel: 602 114 976
  Tel/fax: 774 822 604

  F.H.U "Univers"
  Kędzierzyn Koźle

 • Grzegorz Piotrowski

  Tel: 604 056 904
  Tel/fax: -

  NTS Technika Grzewcza
  Rzeszów

 • Łukasz Styczyński

  Tel: 510 179 594
  Tel/fax: -

  P.H.U. Ares Łukasz Styczyński
  Gdynia

 • Adam Waśko

  Tel: 509 435 540
  Tel/fax: 598 422 360

  Hydro-Gaz Sp.j.
  Słupsk

 • Robert Przybylski

  Tel: 533 136 656
  Tel/fax: -

  INSTAL-VENT
  Cybulki

 • Mikołaj Kępka

  Tel: 515 034 324
  Tel/fax: -

  KEPKA GROUP MIKOŁAJ KĘPKA
  Lipia Góra / Szamocin

 • Patryk Szymański

  Tel: 510 190 841
  Tel/fax: -

  INSBUD - SERWIS
  Rawicz

 • Dariusz Ratajek

  Tel: 504 770 761
  Tel/fax: -

  P.H.U. RATPOL Dariusz Ratajek
  Pleszew

 • Łukasz Opałka

  Tel: 669 007 029
  Tel/fax: -

  LUKSAN
  Pabianice

 • Michał Ryczek

  Tel: 500 575 137
  Tel/fax: -

  M-System Michał Ryczek
  Łączna

 • Rafał Nastula

  Tel: 602 729 138
  Tel/fax: -

  RIK Serwis technika Grzewcza
  Szydłowiec

Gwarancja i reklamacje

Poprzez rejestrację zakupu pompy do 30 dni od daty zakupu, można przedłużyć gwarancję na urządzenie do 30 miesięcy. Jeżeli w tym okresie, mimo tego, że dokonamy wszelkich starań aby dostarczyć towar bez wad, natknęliby się Państwo na problemy z urządzeniem prosimy o rejestrację zgłoszenia pod poniższym linkiem.